Przed­szkol­ny Tydzień Książ­ki obfi­to­wał w masę czy­tel­ni­czych atrakcji.

Mie­li­śmy więc wizy­ty rodzi­ców, któ­rzy czy­ta­li bajecz­ki a tak­że zachę­ca­li do pod­ję­cia pierw­szych autor­skich prób. W ten spo­sób powsta­ła wspól­na baj­ka Kro­pe­czek a tak­że ksią­żecz­ki i zakład­ki wyko­ny­wa­ne roz­ma­ity­mi tech­ni­ka­mi przez róż­ne grupy.

Nie oby­ło się bez oko­licz­no­ścio­wej pre­zen­ta­cji doty­czą­cej sza­no­wa­nia ksią­żek – tak by każ­dy przed­szko­lak wie­dział jak dbać o swo­je ulu­bio­ne lek­tu­ry by mogły posłu­żyć jesz­cze kolej­nym pokoleniom.

Z pew­no­ścią Tydzień Książ­ki roz­bu­dził pasję do pozna­wa­nia świa­ta poprzez zapi­sa­ne stro­ny kolo­ro­wych baśni, mądrych bajek i cie­ka­wych ksią­żek. Na zwień­cze­nie tej tygo­dnio­wej przy­go­dy, dzie­ci z wszyst­kich grup przy­go­to­wa­ły pla­ka­ty, któ­re zawi­sły w naszej gale­rii. Zapra­sza­my do oglą­da­nia i czytania.😊📖📚❤️