Dzi­siaj mie­li­śmy wiel­ką przy­jem­ność gościć w przed­szkol­nych pro­gach Lubu­skie Biu­ro Kon­cer­to­we Orfe­usz z muzycz­ną opo­wie­ścią o Roz­bój­ni­ku Rum­caj­sie. Tło do histo­rii o pery­pe­tiach nie­po­skro­mio­ne­go szew­ca, two­rzy­ły dźwię­ki gra­ne na skrzyp­cach i róż­nych instru­men­tach per­ku­syj­nych, takich jak tara­ban, trój­kąt, tam­bu­ryn, grze­chot­ka czy pan­gi. Dzie­ci wysłu­cha­ły Zbój­nic­kie­go, pio­sen­ki skow­ron­ka, koły­san­ki nuco­nej przez Han­kę dla Cypi­ska i śpie­wa­ją­cych do księ­ży­ca rusa­łek. Wspa­nia­łe wyko­na­nie wszyst­kich utwo­rów wpra­wi­ło całe Przed­szko­le Weso­łe Nut­ki Wro­cław w cud­ny nastrój. Dzię­ku­je­my za kon­cert i cze­ka­my z nie­cier­pli­wo­ścią na kolej­ne spotkanie. ❤️🎻🥁🪘