Teatrzyk „Kro­pa“ w oso­bie Pana Kro­py zapro­sił dzie­ci do wspól­nej zaba­wy z muzy­ką. Dzie­ci dowie­dzia­ły się jak muzy­ka jest wyko­rzy­sty­wa­na do budo­wa­nia nastro­ju a tak­że wcie­la­ły się w roz­ma­ite posta­ci, ilu­stru­jąc wygry­wa­ne na gita­rze melodie.

Zwień­cze­niem zajęć była krót­ka ale peł­na dźwię­ków etiu­da teatral­na o pięk­nej księż­nicz­ce, mądrym cza­ro­dzie­ju, dziel­nym ryce­rzu i strasz­nym smo­ku, któ­ry każ­de­go potra­fił zamie­nić w żabę a tak­że o duchu i bar­dzo skrzy­pią­cych zam­ko­wych wrotach.🏰🤺👸🧙🪄✨️🐸🐉🎶