Wczo­raj­sza wizy­ta w Ope­rze Wro­cław­skiej zro­bi­ła na Kro­pecz­kach nie­sa­mo­wi­te wra­że­nie. Samo miej­sce wzbu­dzi­ło wśród dzie­ci zachwyt, nie mówiąc o spek­ta­klu, któ­ry obej­rza­ły. I nic w tym dziw­ne­go, ponieważ

Sid – wąż, któ­ry chciał śpie­wać“ to jed­na z naj­czę­ściej wyko­ny­wa­nych oper współ­cze­snych, napi­sa­na z myślą o naj­młod­szych przez bry­tyj­skie­go kom­po­zy­to­ra Mal­col­ma Foxa. Bły­sko­tli­wa fabu­ła i fan­ta­stycz­na muzy­ka prze­nio­sła Kro­pecz­ki w magicz­ny świat teatru muzycz­ne­go i prze­ko­na­ła je, że obco­wa­nie że sztu­ką to praw­dzi­wa przyjemność. 🐍🐍🐍🐍🐍