W pią­tek Data, wolon­ta­risz z Gru­zji przy­go­to­wał dla dzie­ci pre­zen­ta­cję „Flags of the Euro­pe“ połą­czo­ną z quizem.

Dzie­ci pozna­wa­ły wygląd flag nie­któ­rych euro­pej­skich państw, pozna­wa­ły loka­li­za­cję tych kra­jów, a następ­nie mia­ły za zada­nie dopa­so­wać je wza­jem­nie i odszu­kać na mapie.

A czy Wy roz­po­zna­je­cie te flagi? 🇧🇪🇪🇦🇬🇧🇨🇵🇬🇪🇮🇹🇵🇱🇩🇪

Jeśli nie, popro­ście o pomoc Wasze dzieci 😀