Jeste­śmy dum­ni z naszej naj­młod­szej gru­py. Jeży­ki wzię­ły udział w ogól­no­pol­skiej akcji „Zostań Straż­ni­kiem Lasów: Cała Pol­ska Malu­je GIGA LAURKĘ“. Akcja mia­ła na celu zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści, jak nale­ży chro­nić lasy przed poża­ra­mi oraz jak zacho­wy­wać się w lesie. Zaan­ga­żo­wa­nie Jeży­ków zosta­ło nagra­dzo­ne cer­ty­fi­ka­ta­mi. Gra­tu­lu­je­my! Bra­wo dla nich! 🌲🦌🌳🐿🌲🐗🍃🦔🌿🐻🍀🦫