Rodzin­na atmos­fe­ra“ – to znak roz­po­znaw­czy Przed­szko­le Weso­łe Nut­ki Wro­cław. Na wczo­raj­szych warsz­ta­tach rodzi­ce wraz ze swo­imi pocie­cha­mi z gru­py Psz­czó­łek spę­dzi­li cud­ny czas. Przy­ja­ciel­skie roz­mo­wy i wspól­na pra­ca twór­cza to wspa­nia­ła oka­zja do lep­sze­go pozna­nia się, zacie­śnia­nia wię­zi i pogłę­bie­nia rela­cji. W efek­cie powsta­ły zachwy­ca­ją­ce teatrzy­ki, wyko­na­ne według wła­snych pomy­słów. Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na kolej­ne spotkania. ❤️👨‍👩‍👦❤️👨‍👩‍👧❤️👩‍👦❤️👨‍👦❤️