Prze­pięk­ne przed­sta­wie­nie jakim Jeży­ki cele­bro­wa­ły nad­cho­dzą­cy Dzień Rodzi­ny zachwy­cił zacnych gości. Wier­szy­ki dekla­mo­wa­ne z wiel­kim ser­cem, żywio­ło­wo śpie­wa­ne pio­sen­ki i rado­sne tań­ce wzru­szy­ły wszyst­kich widzów. Na zakoń­cze­nie wystę­pów nasi naj­młod­si wycho­wan­ko­wie obda­ro­wa­li swych naj­bliż­szych wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ny­mi laur­ka­mi. Ten dzień z pew­no­ścią na dłu­go zosta­nie w ich pamię­ci.❤️👨‍👩‍👦⚘️👨‍👩‍👧💚👩‍👦💛👨‍👦💙