Gru­pa żabek odwie­dzi­ła Piz­ze­rię „Bube” przy uli­cy Świę­te­go Anto­nie­go. Dzie­ci pozna­ły praw­dzi­we wło­skie taj­ni­ki na stwo­rze­nie prze­pysz­nej piz­zy, a następ­nie sami zamie­ni­li się w małych kucha­rzy. Bar­dzo dzię­ku­je­my Seba­stia­no i jego rodzi­com za zapro­sze­nie oraz cudow­ną ucztę smaków 🙂