Paź­dzier­nik – mie­siąc pierw­szych katar­ków i opa­da­ją­cych liści. W przed­szko­lu Weso­łe Nut­ki spę­dzi­li­śmy ten czas na rze­czach poży­tecz­nych i mnó­stwo zaba­wy. Na obraz­ku pamiąt­ka z Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej, jesz­czeWię­cej →

Przyklejone

Wrze­sień to mie­siąc wiel­kie­go powro­tu do ruty­ny. Wypo­czę­ci, po waka­cjach nasze dzie­ci świę­to­wa­ły nie tyl­ko Dzień Krop­ki. Wrze­sień był wspa­nia­łą oka­zją do cele­bro­wa­nia naszych cudow­nychWię­cej →

Przyklejone