U Nas nie ma nudy. Pre­lek­cje popro­wa­dził Pan Arka­diusz. Nie tyl­ko dostar­czył nam wie­lu cie­ka­wych infor­ma­cji, ale rów­nież zapew­nił świet­ną zaba­wę. My kocha­my zwie­rzę­ta, dla­te­goWię­cej →

Nasi wolon­ta­riu­sze Tor­ni­ke i Nico­la opo­wie­dzie­li dzie­ciom o tra­dy­cjach świę­to­wa­nia Nowe­go Roku w Gru­zji oraz we Wło­szech. Przed­szko­la­ki były bar­dzo zain­te­re­so­wa­ne porów­na­niem tra­dy­cyj­nych dań kuch­ni gru­ziń­skiej i wło­skiej i posze­rzy­łyWię­cej →

Gru­pa żabek odwie­dzi­ła Piz­ze­rię „Bube” przy uli­cy Świę­te­go Anto­nie­go. Dzie­ci pozna­ły praw­dzi­we wło­skie taj­ni­ki na stwo­rze­nie prze­pysz­nej piz­zy, a następ­nie sami zamie­ni­li się w małych kucha­rzy. Bar­dzoWię­cej →

PRESENTATION

Hel­lo! I’m Nico and I’m from Cora­to, Ita­ly. I have com­ple­ted my Bache­lo­r’s degree in Phi­lo­so­phy from Uni­ver­si­tà degli stu­di di Bari Aldo Moro and I almostWię­cej →