Tego dnia, przy pięk­nej sło­necz­nej pogo­dzie,  w godzi­nach popo­łu­dnio­wych, w pięk­nie ude­ko­ro­wa­nym balo­na­mi, roze­ta­mi, moty­la­mi i kolo­ro­wą bibu­łą ogro­dzie przed­szkol­nym odbył się Festyn Rodzin­ny.Wię­cej →

Naj­ra­do­śniej­sze, naj­szcze­rzej – po dzie­cin­ne­mu – roze­śmia­ne, roz­krzy­cza­ne świę­to ze wszyst­kich.Wię­cej →