W tym dniu, wszyst­kie gru­py przed­szkol­ne spo­tka­ły się na dużej sali przed­szkol­nej, aby przy weso­łych okrzy­kach i roz­grzew­ce roz­po­cząć tra­dy­cyj­ną Spar­ta­kia­dę Przed­szkol­ną. Wię­cej →

Dobra zaba­wa, pięk­na pogo­da, uśmiech­nię­te twa­rze dzie­ci oraz rodzi­ców to obraz­ki,  któ­re moż­na było zauwa­żyć pod­czas Festy­nu Rodzin­ne­go, któ­ry odbył tego dnia na tere­nie nasze­go przed­szko­la. Wię­cej →