Tego dnia w naszym przed­szko­lu obcho­dzi­li­śmy Dzień Dyni. Przed­szko­la­ki w kolo­rze poma­rań­czo­wym, panie w kolo­rze poma­rań­czo­wym… szko­da, że liści na drze­wach w tym kolo­rze już brak… Ale było wspa­nia­le,Wię­cej →

Tego dnia w naszym przed­szko­lu odby­ła się uro­czy­stość z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej, na któ­rą zosta­li zapro­sze­ni wszy­scy pra­cow­ni­cy przed­szko­la. Przed­szko­la­ki z naj­star­szej gru­py „Sło­ne­czek”,  w jesien­nej sce­ne­rii podzię­ko­wa­ły wszyst­kim zaWię­cej →

W tym dniu odby­ła się uro­czy­stość powi­ta­nia Jesie­ni przez dzie­ci z całe­go przed­szko­la. Przy­go­to­wa­nia do uro­czy­sto­ści trwa­ły kil­ka dni. Sala gim­na­stycz­na zmie­ni­ła swój wystrój, zosta­ła ude­ko­ro­wa­naWię­cej →