Sza­now­ni Rodzi­ce, na stro­nie inter­ne­to­wej MEN zamiesz­czo­ny został komu­ni­kat doty­czą­cy zale­ceń GIS i Mini­ster­stwa Zdro­wia w zakre­sie środ­ków ochron­nych prze­ciw­ko koro­na­wi­ru­so­wi. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z nim:Wię­cej →

W tym dniu, w ramach współ­pra­cy z inny­mi przed­szko­la­mi, odwie­dzi­ły nas przed­szko­la­ki z przed­szko­la „Pim­puś Sadeł­ko“. Dzie­ci zapre­zen­to­wa­ły krót­kie muzycz­ne przed­sta­wie­nie pt. „Król Lew“. Pod­czas śpie­wu zapro­szo­nych przed­szko­la­ków,Wię­cej →

Tego dnia w naszym przed­szko­lu odbył się dłu­go wycze­ki­wa­ny „Zimo­wy bal kar­na­wa­ło­wy”. Dzie­ci bawi­ły się wyśmie­ni­cie. Kró­lo­wa Śnie­gu i Lodu, któ­ra w tym szcze­gól­nym dniu wraz ze swo­imiWię­cej →