Na dwo­rze kró­la Pasi­brzu­cha“, to kolej­ne przed­sta­wie­nie wysta­wio­ne u nas przez Teatrzyk Kro­pa. Tym razem o tym, że tele­wi­zja i gry kom­pu­te­ro­we nie­ko­niecz­nie są naj­lep­szym spo­so­bem spę­dza­nia wol­ne­goWię­cej →

Ostat­nie wol­ne miej­sca dla 2 dzie­ci z rocz­ni­ka 2018 oraz tyl­ko po jed­nym miej­scu z pozo­sta­łych rocz­ni­ków! Zapra­sza­my do nasze­go roz­śpie­wa­ne­go przed­szko­la! Cze­ka­my na Was!!!Wię­cej →

Tego dnia odby­ły się w naszym przed­szko­lu warsz­ta­ty z Panią Mar­cjan­ną Jeliń­ską, zna­ną też jako „Kozac­ka Skrzy­pacz­ka”, pod­czas któ­rych dzie­ci mia­ły moż­li­wość pozna­nia i naucze­nia się kil­ku daw­nychWię­cej →