Dzi­siaj obcho­dzi­li­śmy Ogol­no­pol­ski Dzień Przed­szko­la­ka. Nasze przed­szko­le spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ło się na to świę­to. Wzyst­kie przed­szko­la­ki zosta­ły uro­czy­ście zapro­szo­ne do zaba­wy. Dla dzie­ci zor­ga­ni­zo­wa­no 4 sta­no­wi­ska z róż­ny­miWię­cej →

Dzien Krop­ki to mię­dzy­na­ro­do­we świę­to kre­atyw­no­ści i wia­ry we wła­sne siły. Tego dnia dzie­ci zapo­zna­ły się m.i. z histo­rią dziew­czyn­ki o imie­niu Vash­ti, któ­ra dzię­ki zwy­kłej krop­ce i nauczy­ciel­ceWię­cej →

Tego dnia nasza naj­star­sza gru­pa wybra­ła się do Par­ku Sta­ro­miej­skie­go. „Sów­ki“ bra­ły udział w kon­kur­sie pla­stycz­nym na naj­pięk­niej ude­ko­ro­wa­ną chat­kę kra­sna­la oraz korzy­sta­ły z wieu innych atrak­cjiWię­cej →