Dzi­siaj nasze przed­szko­la­ki obcho­dzi­ły Świa­to­wy Dzień Plu­szo­we­go Misia. Tego dnia każ­de dziec­ko, przy­szło do przed­szko­la ze swo­im małym lub dużym przy­ja­cie­lem Misiem. Przed­szko­la­ki zosta­ły zapro­szo­neWię­cej →

Dzsiaj w naszym przed­szko­lu po raz kolej­ny obcho­dzo­ny był Dzień Świę­te­go Mar­ci­na ‑Later­nen­fest.  Z tej oka­zji, jak nie­miec­ka tra­dy­cja gło­si, przed­szko­la­ki wraz z rodzi­ca­mi, nauczy­cie­la­mi oraz wolon­ta­riu­sza­mi, tuż o zmro­kuWię­cej →

Tego dnia w naszym przed­szkou obcho­dzi­li­śmy „Dzień Życz­li­wo­ści”. Pod­czas spo­tka­nia przed­szko­la­ki przy­po­mnia­ły sobie „magicz­ne sło­wa”: prze­pra­szam, dzię­ku­ję, pro­szę oraz ich wiel­kie zna­cze­nie dla każ­de­go czło­wie­ka.  Dowie­dzia­łyWię­cej →