Infor­mu­je­my, że od 1 czerw­ca nasze przed­szko­le jest czyn­ne w godz. 7:30–16:30. Dzie­ci przyj­mo­wa­ne są według wcze­śniej­szych pisem­nych dekla­ra­cji Rodzi­ca potwier­dzo­nych przez Dyrek­to­ra.Wię­cej →

Sza­now­ni Rodzi­ce, z oka­zji Świąt Welka­noc­nych życzę Wam dużo zdro­wia, spo­ko­ju, wytrwa­ło­ści i uśmie­chu, oby ten świą­tecz­ny czas był momen­tem wyci­sze­nia i wypo­czyn­ku w zaci­szu domo­we­goWię­cej →

Sza­now­ni Rodzi­ce, na stro­nie inter­ne­to­wej MEN zamiesz­czo­ny został komu­ni­kat doty­czą­cy zale­ceń GIS i Mini­ster­stwa Zdro­wia w zakre­sie środ­ków ochron­nych prze­ciw­ko koro­na­wi­ru­so­wi. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z nim:Wię­cej →