JADŁOSPIS – 1400 Kcal/dziennie DZIEŃ ŚNIADANIE (20–25%) OBIAD (30–35%)   PODWIECZOREK (15%)     ZUPA II DANIE Ponie­dzia­łek 20-01-2020 Musli z mle­kiem ‑wyrób wła­sny (250 ml),Wię­cej →

JADŁOSPIS 1400 Kcal/dziennie DZIEŃ ŚNIADANIE (20–25%) OBIAD (30–35%)   PODWIECZOREK (15%)     ZUPA II DANIE Ponie­dzia­łek 13-01-2020 Her­ba­ta mię­to­wa (250 ml), masło (10g), pie­czy­woWię­cej →

Tego dnia odbył się w naszym przed­szko­lu „Kon­cert Zimo­wy”, pod­czas któ­re­go wszyst­kie przed­szko­la­ki zapre­zen­to­wa­ły swo­je umie­jęt­no­ści muzycz­ne oraz tanecz­ne pod kie­run­kiem pań nauczy­cie­lek. Dzie­ci z poszcze­gól­nych grup śpie­wa­łyWię­cej →

Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia to jeden z naj­pięk­niej­szych dni w roku, dla­te­go tra­dy­cją nasze­go przed­szko­la jest przy­go­to­wa­nie i wysta­wie­nie w okre­sie przed­świą­tecz­nym Jase­łek. Przed­sta­wie­nia jaseł­ko­we odby­ły się u nas w dniach 11–19Wię­cej →

Dzi­siaj do nasze­go przed­szko­la przy­był Świę­ty Miko­łaj wraz ze swo­im pomoc­ni­kiem „Elfem”.  Na jego przy­by­cie w ten wyjąt­ko­wy gru­dnio­wy dzień, cze­ka­li­śmy wszy­scy, a zwłasz­cza dzie­ci, któ­re jużWię­cej →

Tego dnia gru­pa “Elfy” w bar­wach fla­gi pań­stwo­wej,  popro­wa­dzi­ła apel  z oka­zji Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści dla wszyst­kich dzie­ci oraz pra­cow­ni­ków nasze­go przed­szko­la. Pod­czas wystę­pu dzie­ci z gru­py „Elfy”, pięk­nieWię­cej →