6 grud­nia to nie­za­po­mnia­ny dzień w życiu przed­szko­la­ków. Wła­śnie tego dnia odbył się wyjazd dzie­ci z grup: Skrza­ty i Zają­ce do Cen­trum Ini­cja­tyw Wsze­la­kich na „warsz­ta­ty Miko­ła­jo­we”.Wię­cej →

Tego dnia obcho­dzi­li­śmy w naszym przed­szko­lu Dzień Anio­ła. Prze­bie­gał on pod hasłem „Zrób­my coś dobre­go“.Wię­cej →