W naszym przed­szko­lu na dobre zago­ści­ła Jesień. Zosta­ła dziś ofi­cjal­nie przy­wi­ta­na przez wszyst­kie gru­py. Jak co roku, wraz z jesie­nią poja­wi­ły się kasz­ta­ny i żołę­dzie, a liście drzewWię­cej →

Dzi­siaj w naszym przed­szko­lu odbył się uro­czy­sty kon­cert, zwią­za­ny z powi­ta­niem nowej pory roku – Jesie­ni.  Każ­da gru­pa przed­szkol­na przy­go­to­wa­ła na tę oka­zję pio­sen­kę o tema­ty­ce jesien­nej, któ­rąWię­cej →

W tym dnu obcho­dzi­li­śmy Ogol­no­pol­ski Dzień Przed­szko­la­ka, któ­ry co roku wypa­da 20 wrze­śnia. Nasze przed­szko­le spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ło się na to świę­to. Wzyst­kie przed­szko­la­ki zosta­ły uro­czy­ścieWię­cej →