Tego dnia odbył się w naszym przed­szko­lu „Kon­cert Zimo­wy”. Wszyst­kie przed­szko­la­ki  pod­czas „kon­cer­tu zimo­we­go” zapre­zen­to­wa­ły swo­je umie­jęt­no­ści muzycz­ne oraz tanecz­ne pod kie­run­kiem pań nauczy­cie­lek..Wię­cej →