Korzy­sta­jąc z zapro­sze­nia Pań Nauczy­cie­lek z zaprzy­jaź­nio­ne­go przed­szko­la na ul. Dobrej, gru­py: „Kan­gur­ki” i „Tygry­sy” wybra­ły się na wyciecz­kę, w celu obej­rze­nia wysta­wy pod hasłem „Lite­ra­tu­ra naszych dziad­ków”.Wię­cej →

W tłu­sty czwar­tek, w naszym przed­szko­lu od rana wyśmie­ni­cie pach­nia­ło cia­sta­mi: droż­dżo­wym oraz fran­cu­skim, z któ­rych to dzie­ci z każ­dej gru­py wraz z pania­mi przy­go­to­wy­wa­ły prze­pysz­ne słod­ko­ści z oka­zji tegoWię­cej →