Z tej oka­zji wszyst­kie dzie­ci przy­szły ubra­ne na nie­bie­sko, roz­wią­zy­wa­ły zagad­ki i rebu­sy, któ­rych hasła zwią­za­ne były z morzem.Wię­cej →