W tym dniu obcho­dzi­li­śmy w naszym przed­szko­lu Dzień Ser­ca. Celem tego spo­tka­nia było uświa­do­mie­nie dzie­ciom jak waż­ną rolę odgry­wa ser­ce w naszym orga­niź­mie i jak nale­ży o nie dbaćWię­cej →

Piąt­ko­wy dzień, 22.09.2017, oka­zał się dla przed­szko­la­ków bar­dzo miłym zasko­cze­niem. Tuż po prze­kro­cze­niu pro­gu Przed­szko­la ich oczom uka­za­ła się pięk­na deko­ra­cja z żywy­mi liść­mi, wie­wiór­ka­mi i grzyb­ka­mi.Wię­cej →