Jak przy­jem­nie i weso­ło, Kie­dy dynia krą­ży wko­ło, Dynia tu, dynia tam, Dynia krą­ży tu i tam.“ Kto był 31.10 w przed­szko­lu,  ten wie, jak wszy­scy dosko­na­le sięWię­cej →

Jesień to czas zbio­rów warzyw i owo­ców, dla­te­go 18 paź­dzier­ni­ka,  kie­dy to sady wypeł­nio­ne są po brze­gi bogac­twem wita­min i zachę­ca­ją do zja­da­nia prze­pysz­nych zdro­wych owo­ców, „Skrza­ty”Wię­cej →