Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia to jeden z naj­pięk­niej­szych dni w roku, dla­te­go tra­dy­cją nasze­go przed­szko­la jest przy­go­to­wa­nie i wysta­wie­nie w okre­sie przed­świą­tecz­nym Jase­łek. Przed­sta­wie­nia jaseł­ko­we w gru­pach odby­ły się w dniach 11–20Wię­cej →