Tego dnia wszyst­kie nasze przed­szko­la­ki uczest­ni­czy­ły w obcho­dach Świa­to­we­go Dnia Plu­szo­we­go Misia. Mimo coraz nowo­cze­śniej­szych i coraz atrak­cyj­niej­szych zaba­wek, moda na misie nie prze­mi­ja. Nie­ste­ty w tym roku, dzie­ciWię­cej →

Nasze przed­szko­la­ki po raz kolej­ny wzię­ły udział w obcho­dach Dnia świę­te­go Mar­ci­na. Z tej oka­zji, jak nie­miec­ka tra­dy­cja gło­si, dzie­ci wraz z nauczy­ciel­ka­mi i wolon­ta­riu­sza­mi wybra­ły się na pochód. W tymWię­cej →

Dnia 6 Listo­pa­da 2020 w przed­szko­lu odbył się „Dzień Dyni”. Wszyst­kie dzie­ci tego dnia prze­ży­ły ist­ny dynio­wy zawrót gło­wy. Kró­lo­wał oczy­wi­ście kolor poma­rań­czo­wy. Roz­ma­wia­li­śmy na temat wyglą­du i prze­zna­cze­niaWię­cej →

Dnia 5 listo­pa­da zakoń­czył się kon­kurs „DYNIOWE CUDAKI”, na któ­ry przy­nie­sio­no wie­le wspa­nia­łych dyń wyko­na­nych w cie­ka­wy i zabaw­ny spo­sób. Czas eks­po­zy­cji „dynio­wych cuda­ków” był nie­ste­ty krót­ki zeWię­cej →