Tego dnia zapa­no­wał świą­tecz­ny kli­mat w naszym przed­szko­lu. Dzie­ci z gru­py „Psz­czół­ki” spo­tka­ły się na Wigi­lii gru­po­wej. W tym wyjąt­ko­wym dniu, przy obfi­cie zasta­wio­nym sto­le róż­ny­mi pysz­no­ścia­mi, roz­ma­wia­łyWię­cej →

Dzi­siaj do nasze­go przed­szko­la przy­był Świę­ty Miko­łaj wraz ze swo­im pomoc­ni­ka­mi „Leśny­mi zwie­rzę­ta­mi”.  Na jego przy­by­cie cze­ka­li­śmy wszy­scy,  a zwłasz­cza dzie­ci, któ­re już od same­go rana nasłu­chi­wa­ły,Wię­cej →

Ten dzień dzie­ci z gru­py Elfy zapa­mię­ta­ją na baaar­dzo dłu­go 🙂  Póź­nym popo­łu­dniem wszyst­kie ponow­nie spo­tka­ły się w naszym przed­szko­lu na wspól­nym noco­wa­niu. Dzie­ci przy­szły w świet­nym nastro­ju,Wię­cej →

Dzi­siaj w naszym przed­szko­lu zago­ści­li muzy­cy z Naro­do­we­go Forum Muzy­ki z kon­cer­tem „Świą­tecz­ny pre­zent“. Furo­rę zro­bił taniec pary tan­ce­rzy, któ­rzy zapre­zen­to­wa­li dzie­ciom swo­je bale­to­we umie­jęt­no­ści.Wię­cej →