Wyjaz­dy na zie­lo­ne przed­szko­le sta­ły się już tra­dy­cją nasze­go przed­szko­la. W tym roku rów­nież zebra­ła się grup­ka dzie­ci z naj­star­szej gru­py – “Elfy”, chcą­cych wypró­bo­wać jak sma­ku­jeWię­cej →

Dzi­siaj odby­ło się w naszym przed­szko­lu uro­czy­ste poże­gna­nie 6‑latków – „Elfów”, któ­re po waka­cjach roz­pocz­ną naukę w szko­le. W gro­nie wie­lu gości: rodzi­ców, Pani Dyrek­tor, gro­na peda­go­gicz­ne­go, pań z kuch­niWię­cej →

Czy wie­cie, że gita­ra elek­trycz­na może kwa­kać? W cza­sie warsz­ta­tów muzycz­nych pro­wa­dzo­nych przez pana Łuka­sza z Teatru Kro­pa nasze przed­szko­la­ki dowie­dzia­ły się wie­lu cie­ka­wych rze­czy 🎸🎶Wię­cej →

Dzień Dziec­ka! Tyle atrak­cji, że nie wia­do­mo od cze­go zacząć 😃. Na począ­tek obej­rze­li­śmy film o świę­cie naj­młod­szych, ale tak­że o pra­wach dziec­ka i tole­ran­cji oraz orga­ni­za­cji UNICEF.Wię­cej →