Tego dnia przed­szko­la­ki z gru­py „Psz­czół­ki” oraz „Sów­ki” wybra­ły się z wizy­tą do Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 97, co było moż­li­we dzię­ki mamie Oli z gr. „Psz­czół­ki” – PaniWię­cej →

Dzi­siaj odbył się Dzień Dyni. Wspól­nie uczest­ni­czy­li­śmy w spo­tka­niu, pod­czas któ­re­go pozna­li­śmy bar­dzo zdro­we i uro­dzi­we warzy­wo jakim jest dynia. Oprócz tego, przy­nie­śli­śmy do przed­szko­la dynie i ubra­li­śmyWię­cej →

Jak co roku w naszym przed­szko­lu odby­ła się pięk­na uro­czy­stość z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej, potocz­nie zwa­na Dniem Nauczy­cie­la. Wie­le cie­płych i miłych słów popły­nę­ło od pani Dyrek­torWię­cej →

Dzi­siaj w naszym przed­szko­lu na dobre zago­ści­ła Jesień. Zosta­ła dziś ofi­cjal­nie przy­wi­ta­na przez wszyst­kie gru­py. Przed­szko­la­ki przy­go­to­wa­ły się na przyj­ście nowej pory roku – wszyst­kie ubra­neWię­cej →