Tego dnia gru­pa „Psz­czół­ki” uda­ła się do Mul­ti­ki­na w Pasa­żu Grun­waldz­kim w ramach pro­jek­tu „Moja pierw­sza wizy­ta w kinie“.  Na począt­ku dzie­ci oglą­da­ły krót­ki fil­mik doty­czą­cy kina, m.in. coWię­cej →

Każ­de­go roku w naszym przed­szko­lu dzie­ci przy­go­to­wu­ją przed­sta­wie­nia Jaseł­ko­we, któ­re nie­jed­no­krot­nie są pre­zen­tem dla Babć i Dziad­ków. W tym roku nie­ste­ty nie mogli­śmy zapro­sić do przed­szko­la wszyst­kich rodzi­ców,Wię­cej →

Infor­mu­je­my, że do koń­ca lute­go trwa rekru­ta­cja do nasze­go przed­szko­la. Zapra­sza­my dzie­ci z rocz­ni­ka 2019. Mamy rów­nież jesz­cze jed­no miej­sce dla dziec­ka z rocz­ni­ka 2018. ZAPRASZAMY!Wię­cej →

Dzi­siaj w naszym przed­szko­lu odbył się bal kar­na­wa­ło­wy. Wszyst­kie dzie­ci już od rana były pod­eks­cy­to­wa­ne cze­ka­ją­cą ich zaba­wą. W tym dniu przed­szko­la­ki prze­mie­ni­ły się w kró­lew­ny, księż­nicz­ki, wróż­ki,Wię­cej →