30 listo­pa­da zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na zaba­wa Andrzej­ko­wa. Tema­tem prze­wod­nim były cza­row­ni­ce oraz cza­ro­dzie­je.Wię­cej →

W naszym przed­szko­lu odbył się bar­dzo cie­ka­wy kon­cert muzycz­ny. Przy­by­ła do nas rodzi­na: tato i jego syn Benia­min, któ­rzy gra­ją na wie­lu instru­men­tach muzycz­nych.Wię­cej →