W dniach 06.12. i 15.12. w godzi­nach popo­łu­dnio­wych rodzi­ce wraz z dzieć­mi z gr. „Sło­necz­ka”  i „Skrza­ty” uczest­ni­czy­li w świą­tecz­nych warsz­ta­tach pla­stycz­nych,Wię­cej →

Miko­łaj­ki w przed­szko­lu to waż­ne wyda­rze­nie dla wszyst­kich dzie­ci. Już pod koniec listo­pa­da przed­szko­la­ki pod okiem swo­ich pań i rodzi­ców „pisa­ły” listy do Miko­ła­ja, w któ­rych ryso­wa­ły swo­jeWię­cej →