W zimo­wy mie­siąc sty­czeń wpi­sa­ne są takie dni, któ­re wzbu­dza­ją ogrom­ne emo­cje – to świę­to Bab­ci i Dziad­ka. Dziad­ko­wie to wiel­ki skarb dla wnu­ków, oni czy­niąWię­cej →

W tym dniu „Sło­necz­ka” wystą­pi­ły w Dzien­nym Domu Poby­tu Senio­ra przy Para­fii Ewa­n­ge­­li­c­ko-Augs­bu­­skiej z oka­zji Dnia Bab­ci i Dziad­ka.Wię­cej →

Tego dnia przed­szko­la­ki z gru­py „Skrza­ty” wraz z wycho­waw­czy­nia­mi, w ramach tema­ty­ki tygo­dnio­wej odby­ły wyciecz­kę do skle­pu z zabaw­ka­mi. Głów­nym celem wyciecz­ki było zapo­zna­nie dzie­ci z asor­ty­men­tem skle­pu, a tak­że uświa­do­mie­nieWię­cej →

Dzi­siaj w naszym przed­szko­lu odbył się „Kon­cert Zimo­wy”.  Wszyst­kie gru­py przed­szkol­ne pod­czas kon­cer­tu zapre­zen­to­wa­ły swo­je umie­jęt­no­ści wokal­ne oraz tanecz­ne pod kie­run­kiem swo­ich nauczy­cie­lek. Dzie­ci zaśpie­wa­ły pięk­ne kolę­dy i pasto­rał­kiWię­cej →