Tego dnia, przy udzia­le pięk­nej pogo­dy, wszyst­kie gru­py przed­szkol­ne spo­tka­ły się na pla­cu przed przed­szko­lem, aby przy weso­łych okrzy­kach roz­po­cząć tra­dy­cyj­ną Spar­ta­kia­dę Przed­szkol­ną. Wię­cej →