W pią­tek gru­pa Żabek świę­to­wa­ła roz­po­czę­cie waka­cji. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim Rodzi­com za kolej­ny wspól­ny rok, zaan­ga­żo­wa­nie i wspie­ra­nie gru­py. Piąt­ko­wy ple­ne­ro­wy poczę­stu­nek był tego zna­ko­mi­tym przy­kła­demWię­cej →

Wita­min­ki, wita­min­ki dla chłop­czy­ka i dziew­czyn­ki…“ Gru­pa Jeży­ków roz­po­czy­na przed­szkol­ną przy­go­dę z pro­gra­mem Zdro­we Dzie­ci pysz­ną sałat­ką owo­co­wą samo­dziel­nie wyko­na­ną przez dzie­ci (z nie­wiel­ką pomo­cą Pań;)). Było zdro­wo,Wię­cej →

Bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy sobot­nie przed­po­łu­dnie posta­no­wi­li spę­dzić z nami na wspól­nej zaba­wie. Rodzin­ny Festyn w Przed­szko­lu Weso­łe Nut­ki jest naszą corocz­ną tra­dy­cją, któ­rą z rado­ścią pod­trzy­mu­je­my. Dzie­ciWię­cej →

Poże­gna­nia nad­szedł czas…“ Takim hasłem żegna­ła się wczo­raj naj­star­sza gru­pa przed­szkol­na. Przed­sta­wie­nie jakie przy­go­to­wa­ły Psz­czół­ki, by podzię­ko­wać wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w ich edu­ka­cję przed­szkol­ną ocza­ro­wa­ło wszyst­kich widzów. Mary­ni­stycz­nyWię­cej →