Wszy­scy wie­my, że Andrzej­ki są tra­dy­cją prze­ka­zy­wa­ną z poko­le­nia na poko­le­nie. W odle­głych cza­sach wie­rzo­no, że dzień 30 listo­pa­da, otwie­ra drzwi do nie­zna­nej przy­szło­ści.Wię­cej →