Dnia 04.10.17 obcho­dzi­li­śmy w naszym przed­szko­lu dzień muzy­ki. Celem tego spo­tka­nia było uwraż­li­wie­nie dzie­ci na pięk­no i rolę muzy­ki w naszym życiu. Wię­cej →