We wto­rek 14.11.2017 r.  w związ­ku z reali­za­cją tema­tu rocz­ne­go „Nasza Ojczy­zna Mała i Duża”  nasze przed­szko­le zor­ga­ni­zo­wa­ło Prze­gląd Pio­sen­ki Patrio­tycz­nej.Wię­cej →