Dzi­siaj nasze Przed­szko­la­ki prze­nio­sły się w magicz­ny świat wróżb i zabaw andrzej­ko­wych. Wię­cej →

Dzi­siaj gru­pa „Sło­necz­ka” uczest­ni­czy­ła w prze­glą­dzie woka­l­no-tane­cz­nym o tema­ty­ce patrio­tycz­nej, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez nasze przed­szko­le. Wię­cej →

W tym dniu odby­ły się zaję­cia otwar­te w gru­pie Sło­ne­czek, pod­czas któ­rych dzie­ci wspól­nie z rodzi­ca­mi wyko­ny­wa­ły wspa­nia­łe kom­po­zy­cje z liści i nada­wa­ły im wła­sne tytu­ły.Wię­cej →

W naszym przed­szko­lu 9 listo­pa­da roku obcho­dzi­li­śmy Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. Z tej oka­zji wszyst­kie gru­py zebra­ły się, aby uro­czy­ście świę­to­wać ten wyjąt­ko­wy dla nas – Pola­ków dzień.Wię­cej →