W tym dniu obcho­dzi­li­śmy w naszym przed­szko­lu Dzień Zie­mi. Naj­pierw spo­tka­li­śmy się na dużej sali, gdzie w for­mie teatrzy­ku Panie z gru­py „Elfów“ opo­wie­dzia­ły o tym, jak pew­na rodzin­ka przy­je­cha­łaWię­cej →

Tra­dy­cyj­nie w naszym przed­szko­lu odbył się uro­czy­sty „Poczę­stu­nek Wiel­ka­noc­ny”. Dzie­ci ze star­szych grup, bar­dzo aktyw­nie włą­czy­ły się w przy­go­to­wa­nia. Wię­cej →

W Wiel­ki Czwar­tek, ostat­ni dzień przed świę­ta­mi, gru­pa “Elfy” wybra­ła się do Hydro­po­lis. Dzie­ci z wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem słu­cha­ły opo­wie­ści pani prze­wod­nik.Wię­cej →

12 kwiet­nia obcho­dzo­ny był Świa­to­wy Dzień Cze­ko­la­dy. W związ­ku z tym rów­nież  w naszym przed­szko­lu było bar­dzo słod­ko. Wię­cej →