Dzi­siaj obcho­dzi­li­śmy w przed­szko­lu nie­ty­po­we świę­to – „Świę­to kota”. W tym dniu wszyst­kie przed­szko­la­ki upodob­ni­ły się do swo­ich czwo­ro­noż­nych przy­ja­ciół: zakła­da­jąc kocie opa­ski. Następ­nie dzie­ci oglą­da­ły filmWię­cej →

Tego dnia gru­pa „Psz­czół­ki” – wybra­ła się do Teatru Lalek na spek­takl pt. „Lot przez tęczę”. Dzie­ci obej­rza­ły przy­go­dy małej mysz­ki Piki, któ­ra mia­ła wiel­kieWię­cej →

Dzi­siaj  gru­pa „Psz­czół­ki” wybra­ła się do Muzeum Naro­do­we­go na lek­cję muze­al­ną. W tym pięk­nym budyn­ku peł­nym tajem­ni­czych przed­mio­tów, dzie­ci przy­swa­ja­ły wie­dzę na temat obra­zów, rzeźb iWię­cej →

Tego dnia odwie­dzi­ła nas Fun­da­cja Ośro­dek Lecze­nia i Reha­bi­li­ta­cji Dzi­kich Zwie­rząt „Pucha­czów­ka”. Pani Ane­ta i pan Mar­cin przy­je­cha­li do nas z uro­czy­mi pod­opiecz­ny­mi – kuną domo­wą, wro­ną i jeżem.Wię­cej →

Cho­ciaż dzień piz­zy wypa­da 9 lute­go, my roz­po­czę­li­śmy jego obcho­dy już dzi­siaj, aby super roz­po­cząć tydzień. Wysłu­cha­li­śmy cie­ka­wo­stek o piz­zy, bawi­li­śmy się w kucha­rzy, gdzie każ­dy przy­go­to­wał dlaWię­cej →