Mama i Tata to wiel­kie sło­wa, któ­re są syno­ni­mem miło­ści, dobra, cie­pła rodzin­ne­go i  szczę­ścia. Mama i Tata to pierw­sze sło­wa każ­de­go dziec­ka. W dniach 20–27 maja 2022 r. w każ­dej gru­pieWię­cej →

Weso­łe Nut­ki mia­ły dziś wspa­nia­łych gości! Dzie­ci z Przed­szko­la nr 111 we Wro­cła­wiu przy­szły do nas, by zapre­zen­to­wać swo­je inter­pre­ta­cje wier­szy na „Prze­glą­dzie Poezji Wio­sen­nej”. NaszeWię­cej →

Nasza wolon­ta­riusz­ka Anuk, za pomo­cą cudow­nej pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej, zabra­ła dzi­siaj nasze przed­szko­la­ki w podróż po kra­ju, z któ­re­go pocho­dzi – Niem­czech. Przed­szko­la­ki były tą podró­żą zachwy­co­ne 🙂Wię­cej →

Feria de Abril to co praw­da kwiet­nio­we świę­to wio­sny, ale my, dzię­ki wolon­ta­riusz­ce Julii z Hisz­pa­nii, zro­bi­li­śmy sobie to świę­to dzi­siaj. O opra­wę muzycz­ną zadba­ła naj­star­sza gru­paWię­cej →

Nasi wolon­ta­riu­sze zor­ga­ni­zo­wa­li spo­tka­nie doty­czą­ce tole­ran­cji. Z tej oka­zji odwie­dził nas pan Mariusz Kędzier­ski – nie­peł­no­spraw­ny rysow­nik, zdo­byw­ca wie­lu nagród. Opo­wie­dział nam tro­chę o codzien­no­ści oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią,Wię­cej →

Dzi­siaj przed­szko­la­ki z grup:  „Psz­czół­ki” oraz „Sów­ki” poje­cha­ły na wyciecz­kę do Zagro­dy Edu­ka­cyj­nej „Kru­czy­na” w Pęgo­wie, poło­żo­nej w sąsiedz­twie lasu. Dzie­ci mia­ły wspa­nia­łą oka­zję do obco­wa­nia z przy­ro­dą. Spa­ce­ro­wa­łyWię­cej →