26.04. wszyst­kie gru­py przed­szkol­ne spo­tka­ły się na dużej sali, aby roz­po­cząć obcho­dy Świa­to­we­go Dnia Zie­mi.Wię­cej →