W tym dniu Tygry­sy po raz ostat­ni (w tak licz­nym skła­dzie), zor­ga­ni­zo­wa­ły poże­gnal­ne  przed­sta­wie­nie, połą­czo­ne z tań­ca­mi, a na koń­cu- polo­ne­zem.Wię­cej →

Tego dnia gru­py: „Kan­gu­ry” oraz „Tygry­sy” wybra­ły się do Teatru na Ostro­wie Tum­skim, na spek­takl: „Tajem­ni­cza biblio­te­ka”.Wię­cej →

Wspa­nia­ła zaba­wa, pięk­na pogo­da, uśmiech­nię­te twa­rze dzie­ci oraz rodzi­ców to obraz­ki któ­re moż­na było zauwa­żyć pod­czas Festy­nu Rodzin­ne­go, któ­ry odbył tego dnia na tere­nie nasze­go przed­szko­la.Wię­cej →