Bar­dzo uro­czy­stym i zara­zem naj­waż­niej­szym świę­tem dla dzie­ci z naj­młod­szej gru­py „Sło­ne­czek” w naszym przed­szko­lu było „Paso­wa­nie na Przed­szko­la­ka“, któ­re odby­ło się 26 paź­dzier­ni­ka 2016 r.Wię­cej →