Z oka­zji „Dnia Wody” oraz Zdroj­ka wszyst­kie przed­szko­la­ki ubra­ne w kolo­rze nie­bie­skim zgro­ma­dzi­ły się w sali gim­na­stycz­nej gdzie przy­wi­tał ich Zdro­jek.Wię­cej →

Dzi­siaj obcho­dzi­li­śmy w przed­szko­lu „Dzień Mar­chew­ki”. Dzie­ci pozna­ły krót­ką histo­rię jej upra­wy oraz kil­ka waż­nych powo­dów, dla któ­rych war­to ją chru­pać.Wię­cej →