Tego dnia odbył się w naszym przed­szko­lu „Kon­cert Zimo­wy”. Wszyst­kie przed­szko­la­ki  pod­czas „kon­cer­tu zimo­we­go” zapre­zen­to­wa­ły swo­je umie­jęt­no­ści muzycz­ne oraz tanecz­ne pod kie­run­kiem pań nauczy­cie­lek..Wię­cej →

Wia­do­mo, że okres Świąt Boże­go Naro­dze­nia to czas szcze­gól­ny, w naszym przed­szko­lu rów­nież, gdzie dzie­ci z każ­dej gru­py przy­go­to­wu­ją się pod okiem swo­ich nauczy­cie­lek do przed­sta­wie­nia –Wię­cej →