W naszym przed­szko­lu odbył się bar­dzo cie­ka­wy kon­cert muzycz­ny. Przy­by­ła do nas rodzi­na: tato i jego syn Benia­min, któ­rzy gra­ją na wie­lu instru­men­tach muzycz­nych.Wię­cej →